Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ຂອບເຂດສິດ


ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ມີສິດດັ່ງນີ້:

 1. ສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງໃນການປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານທີ່ ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ໃນເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;
 2. ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ກຳນົດ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆ ທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຂວງ ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ;
 3. ເຈລະຈາ, ພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນອື່ນໆ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽບກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມ ການເຫັນດີຂອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງ;
 4. ອອກແຈ້ງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງ ກະຊວງ ວາງອອກ, ເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນອ້ອມຂ້າງແຂວງ;
 5. ເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ;
 6. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 7. ຈັດສັນ, ອະນຸມັດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວາງເຄືອຂ່າຍໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານພາຍໃນແຂວງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
 8. ຮຽກປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ດ້ານວິຊາການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເມື່ອມີການສະເໜີ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ;
 10. ພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງ;
 11. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະ ແນກ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ;
 12. ເລືອກເຟັ້ນເອົາຜົນສຳເລັດດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ເໝາະສົມຈາກຂົງເຂດຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນານຳໃຊ້ ພາຍໃນແຂວງ;
 13. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍ້າໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ງົບປະມານ ຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ຕາມການ ອະນຸມັດຂອງ ແຂວງ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງ.

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້