Banner

ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59ປີ (13 ມີນາ 1965-13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ - ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດິຈິຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດ

ລະບົບນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມ


ລະບົບ G-Drive: ແມ່ນລະບົບເກັບຮັກສາເອກະສານແບບລວມສູນ (Cloud Storage) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີສູນເກັບຮັກສາເອກະສານແບບທັນສະໄໝ, ລວມສູນ, ຍືນຍົງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນ  ລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້, ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຜ່ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພລະດັບສູງ.

ລະບົບ G-Share: ແມ່ນລະບົບສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນເອກະສານ Word, Excel, PowerPoint ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງກະຊວງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຮັດວຽກແບບອອນລາຍຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງເອກະສານຕ່າງໆຮັບໃຊ້ວຽກງານປະຈຳວັນ. ເອກະສານທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍລະບົບ G-Share ແມ່ນຖືກຈັດເກັບຢູ່ ໃນລະບົບ G-Drive ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງປັນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ສາມາດດັດແກ້ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ພ້ອມກັນ ເຮັດໃຫ້ປະຢັດເວລາ.

Androidດາວໂຫລດ
iOSດາວໂຫລດ
Desktopໃຊ້ຜ່ານ Web browser | ດາວໂຫລດ

ລົງ​ທະ​ບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ​

ຕິດຕາມເຟສບຸກເພສ

ສະແກນ ເພື່ອເຂົ້າໜ້ານີ້